Đào tạo về MSMV ở Trà Vinh

GS1_Corp_Visual_Size

Căn cứ Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh năm 2018, Chi cục TCĐLCL Trà Vinh đã chỉ định Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cung cấp dịch vụ đào tạo, tập huấn kiến thức về năng suất và chất lượng cụ thể là ”Hướng dẫn truy suất nguồn gốc sản phẩm/ hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp” và ”Đào tạo kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng MSMV cho sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh” từ ngày 29/10/2018 đến 01/11/2018 tại địa bàn tỉnh.

Tham dự hai khóa đào tạo nêu trên có đại biểu là các Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Kĩ thuật, KCS, Quản đốc, tổ trưởng, các cán bộ kỹ thuật/ chất lượng/ năng suất trong các Công ty sản xuất, kinh doanh tại Trà Vinh.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã cử đại diện từ GS1 Việt Nam thực hiện đào tạo nội dung về MSMV, hướng dẫn áp dụng MSMV GS1 cho sản phẩm, dịch vụ và truy suất nguồn gốc sản phẩm/ hàng hóa.

10/11/2018

Các bài có liên quan