APEC SOM 3 Hội thảo về ứng dụng các tiêu chuẩn dữ liệu toàn cầu (GDS) để kết nối chuỗi cung ứng

Hội thảo đã diễn ra vào ngày 23 tháng 8 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

– Thông báo kết quả nghiên cứu ứng dụng GDS cho hoạt động Kết nối Chuỗi cung ứng của APEC từ việc theo dõi, phân tích chi phí lợi ích và quản lý rủi ro của các dự án thí điểm GDS và đề xuất các hành động / lựa chọn chính sách tiếp theo để tăng cường kết nối chuỗi cung ứng thông qua GDS, qua đó đóng góp vào các mục tiêu của APEC về Kết nối, Các Chuỗi Giá trị Toàn cầu, Kế hoạch Hành động Khung kết nối Chuỗi Cung ứng và các Mục tiêu Bogor;

– Chia sẻ kinh nghiệm của các bên liên quan dự án trong việc tham gia vào các dự án GDS từ việc đào tạo đến việc tinh giản các hoạt động / quy trình hiện tại, thu thập dữ liệu / thông tin và cuối cùng là nhận thức được những thách thức và lợi ích khi áp dụng GDS

– Thảo luận về các bước tiếp theo nhằm thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi GDS: nhằm vào việc trao đổi quan điểm hoặc ý tưởng về cách thức để thúc đẩy việc thông qua GDS trong khu vực APEC, về tổng quan (tức là các bên liên quan từ đầu đến cuối chuỗi cung ứng bao gồm cả chính phủ và tư nhân) về quy mô (ví dụ: ứng dụng rộng hơn cho các sản phẩm hay khu vực khác nhau) và về độ sâu (nghĩa là áp dụng bắt buộc và tự nguyện) và để giải quyết các yêu cầu và thách thức liên quan.

23/08/2017

Các bài có liên quan