Các quy định kỹ thuật chung của GS1

1 Phần 1: Các cơ sở và nguyên tắc của Hệ thống GS1 Tải file tại đây
2 Phần 2: Các lĩnh vực ứng dụng hệ thống Tải file tại đây
3 Phần 3: Định nghĩa các chuỗi yếu tố Tải file tại đây
4 Phần 4: Liên kết các chuỗi dữ liệu thành gói tin có giá trị Tải file tại đây
5 Phần 5: Công cụ mang dữ liệu Tải file tại đây
6 Phần 6: Hướng dẫn việc gán mã vạch Tải file tại đây
7 Phần 7: Xử lý hệ thống trong các ứng dụng EDP Tải file tại đây
8 Phần 8: Bảng chú giải thuật ngữ và định nghĩa của GS1 Tải file tại đây
26/04/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn