Cập nhật 2011

Các yêu cầu kỹ thuật chung của GS1 là những tài liệu tiêu chuẩn nòng cốt mô tả cách các mã vạch và các khoá phân định nên được sử dụng như thế nào để tuân theo các tiêu chuẩn của GS1 AIDC. Kể từ khi GS1 AIDC tiếp tục thực hiện các thách thức mới, các nhà chuyên môn đến từ các tổ chức thành viên của GS1 và người sử dụng cuối cùng sẽ tiếp tục thực hiện công việc cung cấp và hoàn thiện tiêu chuẩn toàn cầu về phân định.

Phiên bản mới về các Quy định kỹ thuật chung của GS1 lần này có vai trò giúp cho việc hoàn thiện hơn các tiêu chuẩn của GS1 về lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ; bằng cách mở rộng thêm định nghĩa về Vị trí, chúng ta đang ở một vị thế tốt hơn để thực hiện chức năng được qui định trong phần Hiển thị chuỗi cung ứng.

Tất cả sự phát triển mới mẻ này đều được gắn kết với nỗ lực liên tục để đáp ứng các yêu cần của các bên liên quan mới đang gia nhập gia đình GS1.

Các vấn đề quan trọng được cập nhật, bổ sung vào Quy định kỹ thuật chung của GS1 năm 2011 bao gồm:

1) Thay đổi định nghĩa  – Đóng gói ban đầu

Việc sửa đổi định nghĩa “Đóng gói ban đầu” nhằm mục đích làm ăn khớp với các qui trình thực tế trong ngành công nghiệp Chăm sóc sức khoẻ, loại bỏ nhầm lẫn trong việc thực hiện và thay thể các qui trình hiện có trong khi vẫn đảm bảo tính tương thích ngược lại. Điều này giúp cho ngành công nghiệp và các nhà quản lý tránh khỏi sự hiểu nhầm bằng cách làm rõ ý định gắn dấu cho các hàng hoá đã được đóng gói ban đầu khi các hàng hoá này có thể được đóng gói “kết hợp với” hàng hoá giao dịch trong khi hàng hoá giao dịch này không cần gắn dấu hoặc không được gắn dấu.

2) Cập nhật cho Vị trí tự nhiên & Hiển thị nhận diện

Nhằm giải thích rõ hơn về Vị trí tự nhiên và làm rõ vai trò, tính ứng dụng và sử dụng phần mở rộng GLN. Nhằm làm sáng tỏ sự không rõ ràng giữa các thuật ngữ “Thực thể pháplý” và “Vị trí tự nhiên”. Những thay đổi này sẽ giúp cho việc nhận diện các vị trí tự nhiên được sử dụng cho việc hiển thị chuỗi cung ứng.

3) Cập nhật bổ sung:

Khắc phục đối với Đóng gói thứ cấp  trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ (đã được qui định trong các điều khoản về Chăm sóc sức khoẻ, Bán lẻ, Người tiêu dùng và Thương mại)

Các khắc phục trong các tài liệu GSCN này nhằm giải quyết lỗi sai trong Phần 2.1.2.4 (Đóng gói thứ cấp trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ – đã được qui định trong các điều khoản về Chăm sóc sức khoẻ, Bán lẻ, Người tiêu dùng và Thương mại) bằng cách loại bỏ tất cả các tài liệu tham khảo đối với GTIN-14 vì các tài liệu này có liên quan đến việc bán lẻ trong khi GTIN-14 không được chấp thuận và đang là một phần trong các quá trình tranh cãi mới.

Các nguyên tắc định vị GTIN trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ

Cập nhật phiên bản hiện hành về các nguyên tắc định vị GTIN trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ để làm cho tài liệu phù hợp với phiên bản cuối cùng của tài liệu Quy định kỹ thuật chung của GS1.

GTIN-8 và Số phân định ứng dụng AI (01)

Để chứng minh rằng GTIN-8 có thể được thể hiện bằng AI (01) và làm rõ ràng rằng các GTIN-8 có cùng vị trí và chức năng như tất cả các GTIN khác.

Loại bỏ việc đặt tên cụ thể cho FACT DI

Việc loại bỏ việc đặt tên cụ thể cho FACT DI nhằm làm cho các nhà sử dụng hiểu rõ hơn các Yêu cầu kỹ thuật chung và làm đơn giản hoá tên gọi của AI90.

Việc sử dụng FNC1 trong Ma trận dữ liệu của GS1

Làm rõ việc sử dụng của FNC1 khi FNC1 được sử dụng như một nhóm riêng rẽ để loại bỏ sự nhẫm lẫn có thể khi được đặt một cách bắt buộc tại vị trí ban đầu của xâu dữ liệu của Ma trận dữ liệu của GS1 và để khuyến nghị việc sử dụng như một nhóm riêng rẽ sau các máy nhận diện độ dài biến thiên (AIs).

Bảo trì

Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất cả những người sử dụng, các công ty và các nhân viện của các tổ chức thành viên GS1, những người hàng ngày giúp đỡ GS1 trong việc duy trì các tiêu chuẩn AIDC được triển khai thực hiện một cách rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Cùng với sự ủng hộ liên tục này, GS1 sẽ tiếp tục duy trì các phương thức nhận diện tự động trên thế giới.

Thay mặt cho nhóm xuất bản tài liệu Quy định kỹ thuật chung của GS1

Andrew Hearn

Giám đốc cao cấp, GS1 AIDC

Brussels, ngày 14/ 2/ 2011

 

19/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn