Cập nhật 2016

Số 17 GSCN (Thông báo thay đổi quy định kỹ thuật GS1):
1 GSCN cho 13-082 Quy tắc không tái sử dụng các mã GS1 trong Chăm sóc sức khỏe:

Cập nhật quy định ngăn cấm hành vi gán lại (tái sử dụng) tất cả các mã GS1 cho các công ty thuộc ngành Chăm sóc sức khỏe;

Tải file tại đây
2 GSCN cho 15-258 Làm rõ thuật ngữ “Chủ sở hữu nhãn hiệu”:

Cập nhật về việc làm rõ thuật ngữ “Chủ sở hữu nhãn hiệu” trong Quy định kỹ thuật Chung;

Tải file tại đây
3 GSCN cho 15-259 Sản xuất tổng thể phim:

Cập nhật về lĩnh vực sản xuất và đánh giá chất lượng mã vạch trong Quy định kỹ thuật chung để phản ánh thực tiễn;

Tải file tại đây
4 GSCN cho 15-260 mã GLN ở dạng mã vạch 2D GS1:

Cập nhật cho mã GLN trong mã DataMatrix (Ma trận dữ liệu) để định danh các phòng và kho trong bệnh viện;

Tải file tại đây
5 GSCN cho 15-285 định nghĩa về mã doanh nghiệp GS1:

Thêm các định nghĩa chuẩn cho mã doanh nghiệp GS1, mã UPC và cập nhật các thuật ngữ có liên quan;

Tải file tại đây
6 GSCN cho 15-306 quy trình xử lý lôgic cho GS1 AI:

Cập nhật mô tả chính xác và rõ ràng hơn về cách thức dữ liệu phải được xử lý dạng mã vạch GS1 có sử dụng các số phân định ứng dụng GS1;

Tải file tại đây
7 GSCN cho 16-012 các ví dụ mới về AI (8111):

Cập nhật các ví dụ về AI (8111) Điểm Thưởng trong phiếu khuyến mại;

Tải file tại đây
8 GSCN cho 16-128 Sách và các ấn phẩm nhiều kỳ:

Chỉnh các điểm không nhất quán trong các lĩnh vực liên quan về sách và ấn phẩm nhiều kỳ;

Tải file tại đây
 

9

GSCN cho 16-141 Cải tiến phương pháp đo:

Cải tiến để cung cấp các phép đo chính xác và hữu ích đối với tất cả các mã vạch EAN/UPC và các tùy chọn tiện ích;

Tải file tại đây
10 GSCN cho 16-146 MRO trong Đường sắt:

Những thay đổi cần có cho Quy định kỹ thuật Chung là kết quả của dự án MRO (duy trì, sửa chữa và đại tu) trong đường sắt;

Tải file tại đây
11 GSCN cho 16-154 mã SSCC trên thùng carton:

Cập nhật về lý do mã SSCC phải được sử dụng trên thùng carton;

Tải file tại đây
12 GSCN cho 16-155 phần Diễn giải người có thể đọc (HRI):

Thông tin phần Diễn giải người có thể đọc trong Điều 4 và 5;

Tải file tại đây
13 GSCN cho 16-166 cho phép mã SRIN trong tổ hợp với GSRN-PROVIDER

Xác định trong các trường hợp mà tại đó người chăm sóc được cung cấp một thẻ ID đã mã hóa mã vạch với một GSRN và thẻ đó bị mất hoặc bị đánh cắp;

Tải file tại đây
14 GSCN cho 16-239 số AI mới cho phiếu khuyến mại không dùng giấy:

Cập nhật về số phân định mã phiếu khuyến mại không dùng giấy được sử dụng ở vùng Bắc Mỹ;

Tải file tại đây
15 GSCN cho 16-301 Phản đối về thuật ngữ:

Đưa ra các loại bỏ thuật ngữ VMN, VMN-12, VMN-13, Coupon-12 và Coupon-13;

Tải file tại đây
16 GSCN cho 16-311 định dạng dữ liệu số AI 425:

Các mở rộng cho định dạng dữ liệu của AI 425, trong tiêu chuẩn Quy định kỹ thuật Chung, cho phép việc theo dõi sản phẩm thịt thông qua nhiều nước khác nhau;

Tải file tại đây
17 GSCN cho 16-336 Loại bỏ sự mập mờ:

Làm rõ giữa các chỉ số đo biến đổi và cố định trong mô tả thương phẩm;

Tải file tại đây
18 GSCN cho 16-354 giá trị phóng đại tối thiểu trong SST 1:

Thêm giá trị phóng đại tuyệt đối, trong Bảng Quy định mã vạch 1, để tăng cường khả năng đọc, hiểu và tránh nhầm lẫn;

Tải file tại đây
19 GSCN cho 16-410 số Phân định Ứng dụng GS1 là điểm thập phân ngụ ý:

Làm rõ như thế nào thì các giá trị vị trí điểm thập phân ngụ ý được phép cho số phân định ứng dụng có hỗ trợ tính chất này

Tải file tại đây
20 GSCN cho 16-423 số Phân định Ứng dụng GS1 trong chuỗi cung ứng thịt:

Cung cấp một mô tả tốt hơn bằng cách đưa ra các ví dụ về cách sử dụng các số AI 422 – 425 trong chuỗi cung ứng thịt;

Tải file tại đây
21 GSCN cho 16-424 bảng gán mã trực tiếp:

Hiệu chỉnh kích cỡ tối thiểu cho các mã vạch được sử dụng trong các ứng dụng Gán mã Trực tiếp lên vật phẩm;

Tải file tại đây
22 GSCN cho 16-434 Chỉnh sửa các mâu thuẫn trong Bảng 2 và 5:

Gán độ dung sai giữa bảng 2 và bảng 5 sao cho không có sự khác biệt có thể có giữa việc biểu diễn sự tuân thủ mã vạch;

Tải file tại đây
23 GSCN cho 16-476 loại bỏ sự dư thừa:

Loại bỏ đoạn văn trong Quy định kỹ thuật Chung GS1 mà hiện đã có trong tiêu chuẩn Quản lý mã GTIN GS1;

Tải file tại đây
24 GSCN cho 16-477 Chức năng 1 (FNC1):

Làm rõ việc sử dụng FNC1 khi sử dụng ký tự cách

Tải file tại đây
Số 18 GSCN (Thông báo thay đổi quy định kỹ thuật GS1):

 

25 GSCN cho 13-082 Quy tắc không tái sử dụng các mã GS1 trong Chăm sóc sức khỏe Tải file tại đây
26 GSCN cho 16-160 Chờ thông qua – Giải pháp HSBP (In mã vạch tốc độ cao):

·         Nhóm công tác GSMP phê duyệt tiêu chuẩn ứng dụng này bao gồm một mã vạch mới, GS1 DotCode, áp dụng cho các mục đích sau:

o   Giao thức cho Công ước khung của WHO về Phòng chống thuốc lá (WHO FCTC) để loại bỏ sự buôn lậu sản phẩm thuốc lá;

o   Chỉ thị Châu Âu 2014/40/EU liên quan đến việc sản xuất, trình bày và bán thuốc lá và các sản phẩm có liên quan;

Tải file tại đây

 

17/04/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn