Cập nhật 2017

1 GSCN cho 13-082 (không dùng lại mã trong y tế) Tải file tại đây
2 GSCN cho 15-258 (làm rõ thuật ngữ Chủ nhãn hiệu) Tải file tại đây
3 GSCN cho 15-259  (làm phim chủ) Tải file tại đây
4 GSCN cho 15-260 (GLN trong mã 2D) Tải file tại đây
5 GSCN cho 15-285 (mã doanh nghiệp GS1) Tải file tại đây
6 GSCN cho 15-306 (xử lý dữ liệu từ mã vạch GS1) Tải file tại đây
7 GSCN cho 16-012 (GSCN VD về phiếu) Tải file tại đây
8 GSCN cho 16-128 (GSCN ấn phẩm là sách) Tải file tại đây
9 GSCN cho 16-141 phép đo – cải tiến Tải file tại đây
10 GSCN cho 16-146 MRO – đường sắt Tải file tại đây
11 GSCN cho 16-154 SSCC trên thùng giấy Tải file tại đây
12 GSCN cho 16-155 căn chỉnh HRI Tải file tại đây
13 GSCN cho 16-166 SRIN trong GSRN Tải file tại đây
14 GSCN cho 16-239 Phiếu ko in Tải file tại đây
15 GSCN cho 16-301 Thuật ngữ Tải file tại đây
16 GSCN cho 16-311 Định dạng dữ liệu AI 425 Tải file tại đây
17 GSCN cho 16-336 Loại bỏ sự không rõ ràng Tải file tại đây
18 GSCN cho 16-354 Giá trị phóng đại nhỏ nhất trong bảng quy định mã vạch Tải file tại đây
19 GSCN cho 16-410 AI về dấu chấm thập phân Tải file tại đây
20 GSCN cho 16-423 sử dụng AI SC thịt Tải file tại đây
21 GSCN cho 16-424 gán mã trực tiếp Tải file tại đây
22 GSCN cho 16-434bảng2&5 Tải file tại đây
23 GSCN cho 16-476 GTIN dư Tải file tại đây
24 GSCN cho 16-477 FNC1 Tải file tại đây
25 GSCN cho 13-082 Không sử dụng lại mã trong y tế Tải file tại đây
26 GSCN cho 16-160 In mã vạch tốc độ cao Tải file tại đây
26/04/2018

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn