Các trường hợp đặc biệt

10.1.   Ấn phẩm nhiều kỳ, sách và tờ nhạc in

Các xuất bản phẩm (báo, tạp chí và sách) cần phải được xem xét đặc biệt vì những yếu tố sau:

■     Một giải pháp cho xuất bản phẩm cần giải quyết các yêu cầu để xử lý việc trả lại (phân loại và đếm) cho nhà bán xỉ và nhà xuất bản. Điều này dẫn tới việc đọc một mã số phụ mà không cần cho phân định vật phẩm.

■     Các hệ thống quốc tế ISSN, ISBN, ISMN đã xử lý việc đánh số xuất bản phẩm, sách và tờ nhạc in tương ứng.

10.1.1. Xuất bản phẩm nhiều kỳ

Khi phân định xuất bản phẩm nhiều kỳ (ví dụ báo, tạp chí, báo cáo hàng năm,…) công ty có thể phân định chúng theo cách giống hệt như đối với bất kỳ một thương phẩm bán lẻ nào khác (xem Phần 3, Phân định thương phẩm). Nhưng tiếp đầu tố GS1 977 đã được cấp cho Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (hệ thống mã số ISSN). ISSN (http://www.issn.org/) sử dụng tiếp đầu tố này cấp mã số phân định cho xuất bản phẩm nhiều kỳ. Mã số này có cấu trúc điển hình như sau:

Hình 101 Mã số ISSN được mã hóa thành cấu trúc GTIN-13

 

Tiếp đầu tố GS1

 

ISSN (không có số kiểm tra)

 

Biến thể

 

Số kiểm tra

 

9 7  7

 

N4      N5      N6     N7      N8     N9      N10

 

N11   N12

 

N13

Số biến thể N11và N12 có thể được dùng để thể hiện các biến thể của cùng một tên xuất bản phẩm với giá khác nhau hoặc để phân định các số khác nhau của xuất bản phẩm hàng ngày trong một tuần lễ. Không biến thể thường có giá trị bằng 00.

Xuất bản phẩm phải ghi nhãn với các mã vạch EAN-13, UPC-A hoặc UPC-E, phù hợp với quy định kỹ thuật chất lượng in cho tất cả các mã vạch của hệ thống GS1. Mã vạch EAN/UPC 2 hoặc 5 số phụ là các lựa chọn được dùng cùng với mã vạch EAN/UPC ở trên và văn phòng toàn cầu GS1 khuyến nghị dùng các số dưới đây với vai trò 2 số phụ:

■     Hàng ngày (hoặc ấn phẩm chung vài kỳ trong một tuần): Xuất bản phẩm mỗi ngày trong tuần được xem là một thương phẩm riêng rẽ, phải được phân định bằng một mã số phân định riêng thể hiện bằng mã vạch EAN-13, UPC-A hoặc UPC-E. Số sê-ri hai chữ số được dùng để thể hiện tuần thích hợp cùng với GTIN-13 hoặc GTIN-12 cho các ngày trong năm.

■     Hằng tuần: Số của tuần (01 —  53)

■     Hai tuần: Số của tuần đầu của kỳ tương ứng (01 – 53)

■     Hằng tháng: Số của tháng (01 – 12)

■     Hai tháng: Số của tháng đầu của kỳ tương ứng (01 – 12)

■     Quý: Số của tháng đầu tiên của kỳ tưng ứng (01 – 12)

■     Mùa: Chữ số đầu tiên = chữ số cuối cùng của năm, chữ số thứ hai = 1 mùa xuân, 2 mùa hè, 3 mùa thu, 4 mùa đông.

■     Năm 2 số:  Chữ số đầu tiên = chữ số cuối cùng của năm, chữ số thứ hai = số của mùa đầu tiên của ký tưng ứng.

■     Hằng năm : Số đầu = số cuối cùng của năm, số thứ hai = 5

■     Khoảng đặc biệt: đánh số liên tục từ 01 đến 99

Mã vạch phụ thêm hai chữ số phải được đặt bên phải mã vạch chính và song song với nó. Mã vạch phụ thêm phải phù hợp với quy định kỹ thuật chất lượng in cho tất cả các mã vạch của hệ thống GS1. Ví dụ, kích thước X áp dụng cho mã vạch chính cũng phải được áp dụng cho mã vạch phụ.

10.1.2. Sách

Khi phân định sách và sách bìa mềm, công ty có thể phân định chúng theo cách giống hệt như đối với bất kỳ một thương phẩm bán lẻ nào khác (xem Phần 3, Phân định thương phẩm). Nhưng một lựa chọn được khuyến nghị là sử dụng mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (hệ thống ISBN). Tiếp đầu tố GS1 978 và 979 đã được cấp cho ISBN (http://www.isbn-international.org/), họ sẽ cấp số phân định từ tiếp đầu tố “cho sách” này.

Sách và sách bìa mềm phải ghi nhãn với các mã vạch EAN-13, UPC-A hoặc UPC-E, phù hợp với quy định kỹ thuật chất lượng in cho tất cả các mã vạch của hệ thống GS1. Mã vạch EAN/UPC 2 hoặc 5 số phụ là các lựa chọn được dùng cùng với mã vạch EAN/UPC ở trên.

10.2.   Mã số nội bộ của công ty trong cửa hàng hoặc nhà kho

Các công ty có thể cần đánh mã số các vật phẩm để dùng riêng nội bộ của mình. Họ có thể làm việc này bằng cách dùng mã số GTIN-13 với các tiếp đầu tố đã được MO dành riêng cho mục đích này trong phạm vi: 02, 04, hoặc 20 đến 29. Mã số này không được dùng bên ngoài công ty đã cấp chúng và chỉ có thể dùng quét trong nội bộ. Nó không được dùng trong eCom bởi vì chúng không được cấp một cách đơn nhất cho nhà cung cấp. Việc dùng mã số nội bộ có thể gây ra hiểu lầm ngay cả khi có sự sáp nhập giữa các công ty.

10.3.   Mã số vé phiếu

Phân định vé phiếu được tổ chức ở phạm vi quốc gia do vậy các mã số này không thể dùng rộng rãi toàn cầu.Mỗi MO quyết định cấu trúc này.

Các vé phiếu được đánh số bằng cách dùng mã số GTIN-13 bắt đầu bằng tiếp đầu tố 99. Đối với mã vạch UPC, GS1 US đã cấp tiếp đầu tố 05 và 99 cho vé phiếu. Các tiếp đầu tố 981, 982 và 983 đã được phát hành cho vé phiếu ở một số nước khu vực đồng tiền chung (tức là euro).

Do mỗi tổ chức thành viên viết:

Có nhiều giải pháp quốc gia khác nhau để phân định vé phiếu, cũng tương tự như cách có các giải pháp quốc gia cho thương phẩm có số đo thay đổi.

10.4.   Các giải pháp đặc biệt khác

Do mỗi tổ chức thành viên viết:

Có các giải pháp địa phương cho các lĩnh vực áp dụng khác, ví dụ để phân định phiếu trả tiền, sản phẩm dược ….Mỗi tổ chức thành viên xây dựng các giải pháp địa phương như vậy phải trình bày chúng ở mức độ chi tiết cần thiết.

24/05/2016