Danh mục tra cứu điện tử – Các khuyến nghị của GS1

GS1 quốc tế đã viết các khuyến nghị này cho các tổ chức GS1 thành viên hay cho các bên khác đang thiết lập danh mục tra cứu điện tử các vật phẩm và địa điểm. Tài liệu này được chia làm ba phần, bao gồm các chủ đề sau:

  • Các thông tin để giới thiệu cấp cao về kết cấu và độc giả có ý định;
  • Thông tin giải thích về các điểm và hoạt động kinh doanh (không thuộc lĩnh vực kỹ thuật) đặc thù thuộc danh mục tra cứu điện tử đối với việc sử dụng EANCOM để hỗ trợ về mặt dữ liệu và các quá trình áp dụng thương mại chung;
  • “Tập hợp thông tin chung cơ bản” cần cho danh mục tra cứu điện tử.

Tải file tại đây

28/05/2016