Đào tạo

Các khóa đào tạo do GS1 Việt Nam tổ chức

Các khóa đào tạo GS1 Việt Nam cung cấp Số TT Tên khóa Mục đích/ Mô tả 1. Đào tạo cơ bản Phổ biến các kiến thức cơ bản về...