Đề án tổng thể về triển khai, áp dụng, quản lý tem truy xuất nguồn gốc trong phạm vi cả nước

truy-xuat-nguon-goc-san-pham

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thị trường thực phẩm lớn nhất trong cả nước. Trước vấn nạn thực phẩm không an toàn, chính quyền hai thành phố đã thực hiện một số hành động quản lý để đảm bảo sức khoẻ của người dân cũng như quyền của các nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm hợp pháp. Một trong các biện pháp là áp dụng tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Kết quả đã góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề an toàn thực phẩm thông qua khả năng xác định nguồn gốc hàng hóa. Tuy nhiên giải pháp này hiện gặp một số bất cập đặc biệt là tình trạng loạn tem truy xuất nguồn gốc.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ – cơ quan quản lý cấp cao của GS1 Việt Nam – nhiệm vụ xây dựng một đề án tổng thể về thực hiện và quản lý tem truy xuất nguồn gốc trên phạm vi cả nước.

Dự thảo đề án với định hướng sử dụng tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc của GS1 đã được gửi cho các tổ chức có liên quan để lấy ý kiến rộng rãi. Theo kế hoạch, bản Đề án sẽ được trình Chính phủ trong quý II năm 2018.

05/12/2017

Các bài có liên quan