ĐOÀN GS1 VIỆT NAM THAM DỰ DIỄN ĐÀN GS1 NĂM 2010

 

 

Từ ngày 22 đến ngày cheap nfl jerseys 26/2/2010 vừa wholesale nba jerseys qua, Diễn Maggio đàn MSMV GS1 Forum 2010 đã được Altera??o tổ chức tại Brussels Bỉ. GS1 wholesale jerseys Việt Nam đã có các đại biểu tham gia sự kiện này.

Diễn đàn năm H??I nay với nội wholesale mlb jerseys dung “Từ wholesale nfl jerseys tầm nhìn đến hành động, GS1 được hợp nhất cho các cơ hội mới” đã thu hút được gần 100 tổ chức GS1 quốc gia với gần 400 đại biểu trên khắp thế giới tham dự.

Các nội dung chính được đề cấp đến tại Diễn đàn ngoài phần tin tức về wholesale nba jerseys sự phát triển của Hệ wholesale mlb jerseys thống GS1 trong nhiều lĩnh vực như ngành hàng tiêu dùng và bán of lẻ, vận tải, logistic, y tế .v.v. File còn bao gồm nhiều train hoạt động khác như Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu, truy wholesale nfl jerseys tìm nguồn gốc và triệu hội sản firma? phẩm, Thương mại toàn qua điện wholesale mlb jerseys thoại wholesale mlb jerseys di động (MobileCom) và kế hoạch hoạt động trong Feng-Shui tương lai của GS1 với định hướng tới sự phát triển bền vững .v.v.

29/03/2010

Các bài có liên quan