EAN.COM trong thương mại và vận tải

Phạm vi của tài liệu này giới hạn trong các thông báo thanh toán EDIFACT trao đổi giữa giữa người sử dụng EAN.COM và các ngân hàng của họ. Không bao gồm từ việc trao đổi thông điệp giữa các ngân hàng tới các giao dịch vận tải giữa ngân hàng và các khách hàng.

Tham gia vào nhóm dự án này, giống như các nhóm dự án khác của tổ chức GS1 (nay là GS1), là các đối tác cùng một mối quan tâm trong việc phát triển các văn bản hướng dẫn triển khai các thông điệp EDI  phù hợp với mục đích và phạm vi công việc của nhóm dự án.

Các thông báo EAN.COM khi nhìn ở góc độ từng chức năng kinh doanh riêng biệt thì thể hiện dưới dạng các yêu cầu mua hàng, báo cáo bán hàng, cung cấp các thông tin đặt lệnh thanh toán, v.v.. Điều đó chứng tỏ sẽ không có thông báo theo chuẩn EAN.COM nào có thể hoạt động một cách độc lập vì mỗi thông báo đó tạo nên một chuỗi lưu chuyển thông tin đồng nhất, đảm bảo tính hiệu quả của cả chuỗi hoạt động. Một mắt xích không hoạt động đúng sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống.

Việc thêm các thông báo EDI vận tải vào trong hệ thống chuẩn EAN.COM khiến cho hệ thống thông báo thương mại và vận tải của EAN.COM có thể cho phép các doanh nghiệp tư động hóa toàn bộ các giao dịch thương mại của mình từ yêu cầu đặt hàng trong đó bao gồm các hướng dẫn vận chuyển cho tới thỏa thuận thanh toán cuối cùng.

Tài liệu này là sản phẩm làm việc của nhóm dự án có chất lượng rất cao và cũng là một bản giới thiệu về chủ đề EDI vận tải không mang tính kỹ thuật. Đó là một nỗ lực làm sáng tỏ các hoạt động trao đổi trong thương mại và vận tải nhấn mạnh vào những khu vực đang chồng chéo đặc biệt là mối liên hệ giữa các thông báo thương mại và vận tải của EAN.COM.

Tải file tại đây

28/05/2016