EANCOM trong thương mại và tài chính

Vào tháng tư năm 1995, hội nghị đầu tiên của nhóm dự án trao đổi dữ liệu điện tử tài chính của EAN gọi tắt là EDI tài chính, đã được tổ chức. Nhóm này được thành lập với mục đích đánh giá việc phát hành văn bản EDI tài chính và soạn dự thảo EDIFACT, văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai tổ hợp chuẩn EANCOM cho các thông báo thanh toán của EDIFACT trong lĩnh vực tài chính vào các mục đích sử dụng của cộng đồng người sử dụng GS1.

Phạm vi của tài liệu này giới hạn trong các thông báo thanh toán EDIFACT trao đổi giữa người sử dụng EANCOM và các ngân hàng của họ. Không bao gồm các thông báo trao đổi giữa các ngân hàng để tạo hiệu quả cho các giao dịch tài chính thừa lệnh khách hàng của họ.

Tham gia vào nhóm dự án này, giống như các nhóm dự án khác của tổ chức GS1, là các đối tác cùng một mối quan tâm trong việc phát triển các văn bản hướng dẫn triển khai các thông điệp EDI về tài chính phù hợp với mục đích và phạm vi công việc của nhóm dự án.

Các thông báo EANCOM khi nhìn ở góc độ riêng biệt thì sẽ chỉ phục vụ từng chức năng kinh doanh riêng biệt, ví dụ các yêu cầu mua hàng, báo cáo bán hàng, cung cấp các thông tin đặt lệnh thanh toán, v.v.. Điều đó chứng tỏ sẽ không có thông báo theo chuẩn EANCOM nào có thể hoạt động một cách độc lập vì mỗi thông báo đó tạo nên một phần của chuỗi lưu chuyển thông tin đồng nhất, đảm bảo tính hiệu quả của cả chuỗi hoạt động. Một mắt xích không hoạt động đúng sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống.

Việc thêm các thông báo EDI tài chính vào trong hệ thống chuẩn EANCOM khiến cho hệ thống thông báo thương mại và vận tải hiện có của EANCOM có thể cho phép các doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ các giao dịch thương mại của mình từ yêu cầu đặt hàng, trong đó bao gồm các hướng dẫn vận chuyển, cho tới thỏa thuận thanh toán cuối cùng.

Tài liệu này là sản phẩm làm việc của nhóm dự án có chất lượng rất cao và cũng là một bản giới thiệu về chủ đề EDI tài chính không mang tính kỹ thuật. Đó là một nỗ lực làm sáng tỏ các hoạt động trao đổi trong thương mại và tài chính, nhấn mạnh vào những khu vực đang chồng chéo, đặc biệt là mối liên hệ giữa các thông báo thương mại và tài chính của EANCOM.

Tải file tại đây

28/05/2016