EDI trong cộng đồng GS1

Dữ liệu trình bày trong báo cáo này được chia ra làm hai loại dữ liệu khác nhau: dữ liệu liên quan đến hoạt động của từng tổ chức Mã số Mã vạch riêng biệt, và dữ liệu tổng hợp về tất cả các tổ chúc MSMV. Dữ liệu thực tế được ghi lại đến cuối tháng 12 năm 1997 và các số liệu cho năm 1998 là  ước tính cho đến cuối năm.

Đối với mỗi tổ chức, các hoạt động năm 1997 được mô tả dưới dạng văn bản và đồ họa. Mỗi Tổ chức có thể có đến hai biểu đồ và một bảng nêu chi tiết số lượng người sử dụng EDI trong thời hạn 3 năm (nếu một quốc gia không có một tiêu chuẩn mẫu mực, sẽ chỉ có EANCOME…trong biểu đồ), chi tiết những thông báo được sử dụng bởi thành viên của Tổ chức (nếu có nhiều hơn 6 thông báo được sử dụng, thông báo được sử dụng nhiều nhất sẽ được nêu chi tiết) và chi tiết các công ty trung tâm chính sử dụng EDI.

Các dữ liệu tổng hợp được miêu tả bằng đồ thị và bảng biểu nêu chi tiết số lượng người sử dụng EDI trong cộng đồng GS1 quốc tế, số lượng người sử dụng mỗi thông báo EANCOM, cách thức sử dụng thông báo EANCOM của mỗi tổ chức, phần trăm tăng trưởng trong sự sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia EDI và EANCOM, và một bảng tóm tắt các dự án EDI ở tất cả các tổ chức MSMV GS1 trên toàn thế giới.

Do sự phát triển nhanh của EDI và tính tự nhiên của các cuộc điều tra, các dữ liệu trong bản nghiên cứu sau đây được coi là các dữ liệu gần đúng của các tình trạng EDI ở các khu vực tương ứng.

Tải file tại đây

28/05/2016