GEPIR

Không được sửa cái này

Giới thiệu về Mạng tra cứu thông tin Mã số Mã vạch Toàn cầu (GEPIR)

GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) là một dịch vụ dựa trên internet cho phép truy cập thông tin liên lạc cơ bản giữa các tổ chức thành viên của...

GEPIR: Mạng tra cứu thông tin Mã số Mã vạch Toàn cầu

GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) là một dịch vụ duy nhất dựa trên internet cho phép truy cập thông tin liên lạc cơ bản về các tổ chức thành...