Mã số xanh GLN

1 Dự án mã số xanh GLN cho các hộ nông dân Tải file tại đây
2 Chính sách Sử dụng API
(Giao diện Lập trình Ứng dụng)
Tải file tại đây
3 Mã số xanh miễn phí cho hộ nông Tải file tại đây
4 Bên hưởng lợi Tải file tại đây