GS1 DataMatrix – Ma trận dữ liệu GS1

Tài liệu này cung cấp các hướng dẫn để xây dựng GS1 DataMatrix cho các ứng dụng quốc tế. Đó là trách nhiệm của tất cả các tác giả, không chỉ là nhóm địa phương hóa, và tất cả những người có liên quan từ khi bắt đầu xây dựng. Bỏ qua các tư vấn trong tài liệu này hoặc là loại bỏ chúng trong các giai đoạn sau này trong khi xây dựng sẽ chỉ tạo thêm các chi phí không cần thiết và các vấn đề phát sinh sau này. Các độc giả nhằm tới của tài liệu này gồm các nhân viên của Tổ chức thành viên GS1, các khách hàng, các người dùng hệ thống GS1 và các thành viên của các nhóm làm việc xây dựng các tiêu chuẩn ứng dụng và các hướng dẫn áp dụng hệ thống GS1.

Tài liệu này không phải là tiêu chuẩn triển khai cần thiết để phát triển phần cứng và phần mềm để mã hóa, giải mã, quét hoặc in GS1 DataMatrix. Các chi tiết kỹ thuật cần cho các loại ứng dụng như vậy có thể tìm thấy trong tiêu chuẩn: ISO/IEC 16022, Information technology – Automatic identification and data capture technologies – Data Matrix bar code symbology specification. Công nghệ thông tin – Công nghệ thu nhập dữ liệu và phân định tự động- Quy định kỹ thuật phương pháp mã hình mã vạch Data Matrix (GS1 DataMatrix chỉ hạn chế ở việc mã hóa  ECC 200.  )

Tài liệu này không nhằm sử dụng như tài liệu tham chiếu kỹ thuật để phát triển các công nghệ hình ảnh (in và ghi nhãn) đọc (quét và giải mã) và truyền dữ liệu. Với các độc giả có nhu cầu chi tiết như vậy cần áp dụng các tiêu chuẩn ghi trong Thư mục (đặc biệt là ISO/IEC 16022).

Giả thiết rằng các độc giả tài liệu này đã làm quen với các ứng dụng mã vạch, có thể cấu trúc một mã vạch và hiểu các nguyên tắc cơ bản của thu nhập dữ liệu và phân định tự động. Tài liệu này giới hạn trọng việc cung cấp tư vấn liên quan riêng đến  việc quốc tế hóa.

Tải file tại đây

19/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn