GS1 Việt Nam phối hợp với Chi cục TCĐLCL Đồng Tháp phát triển hoạt động MSMV tại địa phương

TEAMWORK_iStock_4417739Large

Trong những năm qua, GS1 Việt Nam đã hợp tác với nhiều Chi cục TCĐLCL cùng đôn đốc doanh nghiệp thành viên GS1 Việt Nam trên địa bàn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cơ quan quản lý nhà nước về MSMV như đóng niên phí duy trì, cập nhật thông tin về thương phẩm, cùng đầu tư ngân sách của tỉnh cho doanh nghiệp triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng MSMV vào thực tế .v.v…
Vừa qua, vào ngày 02/12/2018, GS1 Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác tới Chi cục TCĐLCL Đồng Tháp phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến quy định về thủ tục đăng kí sử dụng MSMV, văn bản pháp quy và kiến thức về việc áp dụng MSMV vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh cho cán bộ của Chi cục, của Sở KHCN và các Ban ngành liên quan cũng như cho các doanh nghiệp thành viên GS1 Việt Nam và các tổ chức quan tâm khác tại địa phương.
Hoạt động này đã hỗ trợ cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quản lý và phát triển hoạt động MSMV tại địa phương.

05/12/2018

Các bài có liên quan