Hướng dẫn người sử dụng về quy tắc cấp GTIN

Phần I – Các nguyên tắc cơ bản về cấp GTIN

1. Thuật ngữ và định nghĩa

2. Quy định chung

2.1. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa thương phẩm này với thương phẩm khác?

2.2. Ai chịu trách nhiệm cấp GTIN?

2.3. Cách xử lý các thay đổi của thương phẩm?

2.4. Sự thay đổi GTIN tác động thế nào đến việc căn chỉnh dữ liệu chủ?

2.5. Có được phép sử dụng lại GTIN?

2.6. Sự thay đổi tình trạng pháp nhân tác động đến GTIN như thế nào?

3. Giới thiệu về quy tắc cấp GTIN

3.1. Quy tắc cấp GTIN là gì ?

3.2. Khi nào thì áp dụng quy tắc cấp GTIN?

3.3. Giải thích quy tắc cấp GTIN như thế nào?

Phần II – Quy tắc cấp GTIN

1. Thị trường khác nhau về vị trí/ ngôn ngữ khác nhau

Khi nào sử dụng quy tắc này?

Các quy tắc

2. Thương hiệu khác nhau

Khi nào sử dụng quy tắc này?

Các quy tắc

3. Bao gói khác nhau về vật chất

Khi nào áp dụng quy tắc này?

Các quy tắc

4. Thay đổi sản phẩm

Khi nào áp dụng quy tắc này?

Các quy tắc chung

Quy tắc đối với những thay đổi về công thức hoặc đặc tính

Quy tắc đối với những thay đổi trong thương phẩm tiêu dùng bán lẻ đã lập nhóm

Quy tắc đối với những thay đổi trong các nhóm thương phẩm

5. Những khác biệt trong quảng cáo

Khi nào áp dụng quy tắc này?

Các quy tắc chung

Quy tắc đối với các món quà tặng tự do

6. Những khác biệt về sản xuất

Khi nào áp dụng quy tắc này?

Các quy tắc

7. Những khác biệt về giá

Khi nào áp dụng quy tắc này?

Các quy tắc

8. Những khác biệt theo mùa vụ và mùa hái nho

Khi nào áp dụng quy tắc này?

Quy tắc đối với những thay đổi theo mùa vụ

Quy tắc đối với những thay đổi mùa hái nho

9. Nguyên vật liệu giai đoạn đầu chuỗi cung ứng

Khi nào áp dụng quy tắc này?

Quy tắc đối với cỡ hậu cần khác nhau

Quy tắc đối với vật chất khác nhau

Quy tắc đối với các bên thương mại khác nhau

10. Thực phẩm tươi

Khi nào áp dụng quy tắc này?

Các quy tắc

Tải tại file đây

25/05/2016