Mã điện tử cho sản phẩm (EPC)

1 Mã điện tử cho sản phẩm EPC & RFID Tải file tại đây
2 Hướng dẫn của Châu Âu về áp dụng EPC-RFID Tải file tại đây
3 Hạ tầng kiến trúc EPCGlobal Tải file tại đây
4 Giao thức phân định EPC Tải file tại đây
5 Chuẩn giao thức đầu đọc Tải file tại đây
6 Mã điện tử cho sản phẩm EPC – tạo thuận lợi cho việc quản lý xê-ri hóa qua công  nghệ phân định bằng tần số sóng RFID đối với mã toàn cầu phân định thương  phẩm theo xê-ri SGTIN-96 Tải file tại đây
27/05/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn