GDSN – Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu

 1. Khái niệm cơ bản
 2. Hài hòa dữ liệu
 3. Chất lượng dữ liệu
 4. Phân loại sản phẩm toàn cầu
 5. Chuẩn tin điện thương mại sử dụng trong GDSN
 6. Quy tắc đo bao bì GDSN
 7. Hướng dẫn áp dụng Quy tắc đo bao bì GDSN

Đồng bộ hóa dữ liệu (GDS – Global Data Synchronization) có ba yếu tố:

1) Hài hòa dữ liệu (Data Synchronization)

2) Chất lượng dữ liệu (DQF – Data Quality Framework)

3) Phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC – Global Products Classification)

Khi ba yếu tố này được kết hợp với nhau sẽ tạo ra một môi trường dữ liệu tin cậy được hài hòa liên tục & an toàn.

Một số khái niệm cơ bản của từng yếu tố:

1) Hài hòa dữ liệu (Data Synchronization)

– Các khối tạo thành mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN – Global Data Synchronization Network) là Các data pools đã được chứng thực GDSN – đây chính là các danh mục dữ liệu chủ đã được chuẩn hóa dạng điện tử có khả năng trao đổi lẫn nhau để đảm bảo tính bảo mật & toàn vẹn của thông tin.

– Các data pools nêu trên phải đăng kí toàn cầu GS1 (GR – Global Register). Đăng kí toàn cầu GS1 hoạt động như một công cụ chỉ rõ (thư mục đăng kí) các nguồn cơ sở dữ liệu, nơi ghi dữ liệu chủ về vật phẩm trong danh mục và về bên tham gia. Đăng kí toàn cầu GS1 còn làm tròn vai trò kết nối bên tham gia với việc đăng kí để tạo thuận lợi cho quá trình hài hòa.

Thực thi GS1 GDSN như thế nào? Hãy liên lạc GS1 và GS1 địa phương và thực hiện các bước sau:

– Thiết lập nhóm kinh doanh hạt nhân & một trường hợp kinh doanh đặc thù

– Có được cam kết từ ban giám đốc về chiến lược DS

– Truyền thông cam kết tới các đối tác kinh doanh

– Thiết lập một nhóm thực hiện

– Chọn một Data Pool đã được chứng thực của GS1

– Thi hành một chương trình chất lượng dữ liệu

– Bắt đầu làm việc với một số mặt hàng cơ bản cùng một số lượng nhỏ đối tác thương mại quan trọng

– Cam kết với các đối tác đã chọn trong việc thử nghiệm dự án

2) Giản đồ Chất lượng dữ liệu (DQF – Data Quality Framework)

Trước khi gia nhập vào Mạng đồng bộ hóa dữ liệu của GS1 (GS1 GDSN), dữ liệu trước tiên cần phải chính xác vì:

– Chất lượng dữ liệu là điều cốt yếu của một chương trình hài hòa dữ liệu thành công;

– Việc hài hòa dữ liệu sai, không chính xác chỉ tạo ra trục trặc, trì hoãn & chi phí trong chuỗi cung ứng;

– Dữ liệu chủ có chất lượng tốt là phải: Đầy đủ, Nhất quán, Chính xác, Dữ liệu được ghi rõ thời gian liên quan và được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp;

– Chất lượng dữ liệu là trách nhiệm chung của mọi đối tác: Bên cung cấp tạo nguồn dữ liệu về sản phẩm, đây là điểm khởi đầu để cải tiến chất lượng trong các quá trình tạo dữ liệu; Bên nhận thông tin có trách nhiệm duy trì dữ liệu chính xác trong phạm vi các hệ thống của mình và đảm bảo tính toàn vẹn của chúng trong mọi quá trình. Các đối tác phải xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu có thể chứng minh để đảm bảo bên cung cấp tạo ra dữ liệu tin cậy và bên nhận duy trì thông tin đó.

Giản đồ chất lượng dữ liệu cung cấp các bước cơ bản để giúp tổ chức thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu (DQMS – Data Quality Management System).

Giản đồ chất lượng dữ liệu của GS1 là Một hướng dẫn toàn diện thực tiễn nhất giúp đảm bảo các mức độ hợp thức của chất lượng dữ liệu. Là Một thủ tục tự đánh giá, Một thủ tục thanh tra để đánh giá các thuộc tính của sản phẩm

Các bước bắt đầu thực hiện Giản đồ chất lượng dữ liệu (DQF)

– Cam kết của lãnh đạo cấp cao nhất

– Chỉ định các nhà quản lý có trách nhiệm

– Bắt đầu chương trình nhận thức về chất lượng dữ liệu

– Đào tạo

– Tạo các quá trình quản lý chất lượng dữ liệu

– Xây dựng tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu

– Kiểm soát tài liệu

– Thi hành và hoạt động

– Đánh giá chất lượng dữ liệu nội bộ

– Xem xét lại của ban quản lý

– Đánh giá sự phù hợp

– Tiếp tục cải tiến

3) Phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC – Global Products Classification)

Phân loại sản phẩm toàn cầu là một khung toàn cầu cần thiết để phân loại thương phẩm, trợ giúp việc hài hòa dữ liệu toàn cầu, giúp:

– Cải thiện tính chính xác & toàn vẹn của Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu GDSN;

– Tăng tốc khả năng của đối tác đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

– Giúp xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ;

– Tạo thuận lợi cho quá trình báo cáo về các loại sản phẩm.

Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu GDSN sử dụng Phân loại sản phẩm toàn cầu GPC, giúp:

– Bảo đảm các sản phẩm được phân loại chính xác và đồng dạng;

– Cung cấp cho người mua và người bán một ngôn ngữ chung để nhóm các sản phẩm theo cùng một cách ở mọi nơi trên thế giới.

Nền móng của Phân loại sản phẩm toàn cầu GPC được gọi là “Brick”:

– “Brick” định nghĩa các loại sản phẩm giống nhau;

– “Brick” đảm bảo phân định chính xác loại sản phẩm đó xuyên suốt chuỗi cung ứng mở rộng;

– Có thể mô tả thêm các “Brick” bằng những thuộc tính của chúng.

Bắt đầu với Phân loại sản phẩm toàn cầu GPC

 • Truy cập gs1.org/gsmp/ ;
 • Tìm các giản đồ GPC đã được công bố;
 • Chọn Phân đoạn (Segment) nơi có thể tìm thấy sản phẩm của bạn;
 • Tải tài liệu về;
 • Tìm các chi và các định nghĩa về “Brick” để tìm “Brick” của bạn
 • Cấp định nghĩa về “Brick” GPC
 • Xem lại định nghĩa về “Brick” GPC để khẳng định sản phẩm của bạn thuộc loại này
 • Ghi lại thông tin sẽ cần đến cho hài hòa dữ liệu;
 • Sử dụng các hệ thống nội bộ của bạn hoặc data pool đã chọn.
26/05/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn