Chất lượng dữ liệu

1 Hướng dẫn Khung khổ chất lượng dữ liệu Tải file tại đây
2 Khung khổ chất lượng dữ liệu Tải file tại đây
3 Thực tiễn KD về chất lượng dữ liệu Tải file tại đây
4 Hướng dẫn quá trình chất lượng dữ liệu địa phương Tải file tại đây
5 Dữ liệu sản phẩm hướng khách hàng (CFPD) Tải file tại đây
6 Chính sách đảm bảo chất lượng dữ liệu của GS1 Tải file tại đây
26/05/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn