Chuẩn tin điện thương mại sử dụng trong GDSN

Chuẩn tin điện thương mại (Business Message Standard) nhằm cung cấp những thông tin cần thiết để ứng dụng tin điện như một phần trong hệ thống EAN.UCC. Thông tin được cung cấp trong tài liệu này là kết quả của quá trình nghiên cứu do Nhóm yêu cầu nghiệp vụ Align (Align Business Requirements Group) của EAN.UCC thực hiện.

Nội dung của tài liệu này trên thực tế là một tập hợp các tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau tạo nên một nguồn thông tin duy nhất cung cấp những cơ sở cần thiết giúp người đọc có thể hiểu và triển khai Chuẩn tin điện thương mại của EAN.UCC. Nội dung chính của tài liệu đuợc lấy từ Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (Business Riquirements Document) do Nhóm yêu cầu nghiệp vụ đưa ra giúp xác định các yêu cầu thương mại mà dạng tin điện này sẽ thể hiện. Tài liệu này cũng cung cấp các yêu cầu kỹ thuật để có thể ứng dụng tin điện: báo cáo từ Từ điển dữ liệu toàn cục (Global Data Dictionary), Bảng mẫu (Style Sheet) và Tệp tin mẫu (Instance File).

Tài liệu này được sử dụng kết hợp với lược đồ XML (XML Schema) của EAN.UCC được cung cấp trên các website của EAN và UCC. Đối tượng ứng dụng của các chuẩn này cần nhận thức rõ mối tương quan giữa các lược đồ XML và tầm quan trọng của việc chỉ sử dụng các phiên bản có thể trao đổi qua lại.

Khi đọc tài liệu này, người đọc sẽ nhận thấy rằng tài liệu đã đưa ra nhiều “cấp độ” thông tin khác nhau. Từ các nhân tố cơ bản trong thương mại sử dụng trong tin điện đến các chi tiết kỹ thuật cần thiết cho quá trình trao đổi tin điện. Cách thể hiện này nhằm mục đích hướng tới lượng độc giả rộng rãi nhất để đáp ứng các yêu cầu của họ. Tùy theo kinh nghiệm và mục đích của người đọc, người đọc có thể sẽ thấy một số phần có giá trị hơn những phần còn lại. Cách thể hiện và nội dung của tài liệu này được đưa ra dựa trên những phản hồi trực tiếp từ cộng đồng người sử dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên  chỉnh sửa và cập nhật những gì chúng tôi đã trình bày.

Tải file tại đây

27/05/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn