Khái niệm cơ bản


Khi mà mỗi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin về các tiêu chuẩn của hệ thống GS1 trong tài liệu này là chính xác, GS1 và bất kỳ tổ chức nào có liên quan trong việc thành lập tài liệu này tuyên bố rằng: chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát do sử dụng tài liệu này mà không có được sự đảm bảo về độ chính xác hoặc sự phù hợp với mục đích sử dụng (có mục đích hoặc gián tiếp).

Tài liệu này có thể được chỉnh sửa theo thời gian, là đối tượng để phát triển theo công nghệ, theo sự thay đổi của các tiêu chuẩn, hoặc theo các yêu cầu hợp pháp mới. Tài liệu này có thể có chứa các đường liên kết tới các thông tin lưu trữ bởi các tổ chức thứ ba. GS1 và bất kỳ thành viên nào có liên quan trong việc thành lập tài liệu này không đảm bảo về độ chính xác hoặc sự phù hợp với mục đích sử dụng các nguồn thông tin của tổ chức thứ ba này.

Các trích dẫn trong tài liệu này nếu thực hiện trên các máy khách của GS1 có thể không lấy ra được, không sử dụng lại được hoặc không sao chép được dưới bất kỳ cách thức nào dù được sự cho phép trước đây.

Bản quyền của GS1, tháng 12 năm 2006.

Địa chỉ liên lạc

Văn phòng toàn cầu GS1

Blue Tower, 326 bte 10  – B-1050 Brussels Bỉ

ĐT: + 32 2 788 78 00

Fax: + 32 2 788 78 99

26/05/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn