Quy tắc đo bao bì GDSN

Tài liệu này thiết lập các quy tắc để xác định một cách rõ ràng và thống nhất toàn cầu các thuộc tính đo lường danh định của bao bì sản phẩm để tạo thuận lợi cho giao lưu của cùng một sản phẩm bán lẻ và không bán lẻ từ đơn vị tiêu dùng đến cấp độ hòm thùng và tất cả các cấp bao gói trung gian ở giữa. Các quy tắc này nhằm cung cấp một quá trình có thể lặp lại và nhất quán để xác định kích thước một bao bì sản phẩm đã cho và có thể không theo hướng trên giá hoặc “theo tập quán thương mại” của sản phẩm. Pháp luật địa phương, nếu có, về quản lý đo lường trọng lượng hoặc kích thước nghiêm ngặt hơn sẽ được ưu tiên hơn các quy định kỹ thuật này.

Khi một mã số thương phẩm toàn cầu mới được cấp cho một thương phẩm, điều quan trọng là đối tác cấp mã số này, thường là nhà chế tạo, phải cung cấp thông tin chi tiết cho các đối tác thương mại về các đặc tính của thương phẩm mới này. Thông tin này phải được cung cấp càng sớm càng tốt trước khi sản phẩm được mua bán thực sự và phải bao gồm cả các chi tiết như tên thương hiệu, trọng lượng tịnh, vật liệu bao gói v.v… và các số đo của bao bì.

Tải tại file đây

27/05/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn