Nguyên tắc kiến trúc GS1

Hệ thống GS1 là hệ thống tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, bao gồm các tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp và dịch vụ được tạo lập trong các quá trình chính thống và phối hợp của GS1. Tài liệu này đưa ra các nguyên tắc kiến trúc là nền tảng của hệ thống GS1.

Mục tiêu của tài liệu này là:

  • thông tin, hướng dẫn cho những người tham gia vào việc phát triển và duy trì hệ thống GS1 bằng cách cung cấp một sự hiểu biết chung về các nguyên tắc Kiến trúc của hệ thống GS1; và
  • cung cấp cho người sử dụng hệ thống GS1 và những người quan tâm tới chủ để này, một cái nhìn sâu sắc về những ý tưởng nền tảng thông tin cho thiết kế của hệ thống.

Tài liệu này, Tài liệu Kiến trúc Hệ thống GS1Cảnh quan hệ thống GS1 cùng tạo lập khung khổ trong đó các nhà phát triển được tạo điều kiện duy trì sự gắn kết và tính toàn vẹn của hệ thống GS1.

Chỉ có thể đạt được đầy đủ lợi ích của Hệ thống GS1 khi các tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp và dịch vụ của GS1 tôn trọng kiến trúc và các nguyên tắc nêu trên. Việc thiết lập mục tiêu thấp hơn hay giảm nhẹ nó đều làm giảm đi giá trị của hệ thống. Cách hiệu quả nhất để đạt được điều này là làm cho tất cả những người liên quan đến việc phát triển hệ thống hiểu về các nguyên tắc kiến trúc và việc hệ thống GS1 thu lợi như thế nào từ việc tuân thủ các nguyên tắc đó.

Các ấn phẩm dự thảo bổ sung được xem xét dựa trên các nguyên tắc này như một phần không thể thiếu của quá trình phát triển hệ thống. Điều này dẫn đến một đánh giá chặt chẽ việc các phát triển có nhất quán với các nguyên tắc hay không. Nếu chúng không nhất quán thì một cuộc đối thoại về những phân kỳ cụ thể sẽ diễn ra giữa Nhóm kiến trúc (hoặc một trong số các thành viên của nhóm) với nhóm công tác chịu trách nhiệm đối với các ấn phẩm đó. Nếu sau đối thoại vẫn còn những phân kỳ thì các ấn phẩm có thể được đưa đến Ban Hội đồng Tiêu chuẩn để phê chuẩn. Sự sai lệch so với một hay nhiều nguyên tắc kiến trúc không loại bỏ việc phát hiển hệ thống bởi vì các yếu tố khác, ví dụ như thương mại hay địa chính trị, có thể quan trọng hơn. Tuy nhiên, trách nhiệm của Nhóm kiến trúc là làm cho Hội đồng quản trị (hoặc tiểu ban được chỉ định của nó) nhận thức được mọi sai lệch so với các nguyên tắc đã biết để họ có thể tính đến chúng như một phần trong quyết định phê duyệt của mình.

Các nguyên tắc phải được duy trì ổn định, cho dù Kiến trúc Hệ thống GS1 có thể thay đổi.

Link Download tài liệu Tiếng AnhTiếng Việt

26/10/2020