Những câu hỏi thường gặp

hông tin chi tiết có thẻ tìm thấy trên website www.gs1.org hoặc gặp tổ chức thành viên GS1 địa phương.

Danh sách tiếp xúc có thể truy cập vào  www.gs1.org/contact.

Những câu hỏi thường gặp có trên  www.gs1.org/helpdesk.

Thông tin chi tiêt về quy tắc cấp GTIN có tại  www.gs1.org/gtinrules.
Thông tin tiếp xúc về các công ty thành viên giữ các chìa khóa phân định GS1 nào đó (GTIN, GLN, …) có thể tìm thấy trên  www.gs1.org/glnrules.

24/05/2016