Profile của người sử dụng EAN.COM

1. Giới thiệu về GS1

          GS1 là một hội quốc tế quản lý một hệ thống toàn cầu, hệ thống này tạo thuận lợi cho việc phân định và trao đổi thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, vật phẩm, tài sản, các đơn vị vận chuyển và địa điểm.Việc quản lý này sẽ đạt được thông qua việc xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn về mã số, mã vạch (MSMV) và trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) thuộc đa ngành công nghiệp. Mục đích của các tiêu chuẩn này là để tạo ra một tiêu chuẩn toàn cầu, đa ngành, cung cấp một ngôn ngữ chung cho thương mại quốc tế.

          Hoạt động chính của GS1 là xây dựng hệ thống GS1 thông qua hoạt động hợp tác do các thành viên (các tổ chức mã số GS1 – MOs) của mình thực hiện. Thêm vào đó, các mối quan tâm của cộng đồng GS1 được GS1đại diện tại các cuộc họp với các cơ quan chính thức (như Liên hợp quốc và Cộng đồng Châu Â), các hiệp hội quốc tế và các viện khác.MOs thường là các hội quốc gia hỗ trợ các thành viên của mình thực hiện hệ thống GS1 tại cấp địa phương, ví dụ như theo ngôn ngữ địa phương. Đặc biệt là các trách nhiệm chính của MOs như sau:
. cấp mã số GS1;
. tổ chức các lớp đào tạo về MSMV và EDI;
. cung cấp thông tin về các tiêu chuẩn và giải pháp của hệ thống.

2. Tiểu sử của EAN.COM

          Vào năm 1987, Đại hội đồng GS1, để đáp ứng yêu cầu từ các thành viên của mình, đã thông qua việc xây dựng một bộ con của EANCOM thuộc liên hợp quốc đó là tiêu chuẩn EDI về EDIFACT.

          Hai mục tiêu chính đã được Đại hội đồng lần này thiết lập ra cho việc xây dựng này là EAN.COM sẽ trở thành tiêu chuẩn để trao đổi quốc tế trong mối quan hệ thành viên của mình và MOs chưa qui định chính sách EDI hoặc đã xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về EDI sẽ áp dụng EAN.COM làm tiêu chuẩn về EDI của mình.

          GS1 đã hỗ trợ đầy đủ quá trình xây dựng EDIFACT và ngày nay có ý định mở các cuộc họp EDIFACT ở mọi cấp.

          Nguyên tắc cơ bản được áp dụng để xây dựng EAN.COM là:

  • Đơn giản – tiêu chuẩn EDIFACT sẽ được thể hiện ở dạng và theo phương thức dễ hiểu và dễ thực hiện;
  • Sử dụng GS1 – để hỗ trợ việc xử lý tự động, phải sử dụng các mã số GS1 để phân định sản phẩm, dịch vụ và địa điểm;
  • ấn phẩm EAN.COM – Mỗi ấn phẩm của EANCOM chỉ được dựa vào một thư mục EDIFACT.

3. Tình trạng của EAN.COM

          Kể từ khi lần đầu phát hành EAN.COM vào tháng 7 năm 1990 khi mà 7 gói tin được công bố, EAN.COM đã phát triển về căn bản đến tận cấp độ của ngày hiện tại, cấp độ mà ở đó EAN.COM bao gồm các gói tin về thương mại, vận tải và tài chính.

          Các gói tin hiện tại có trong EAN.COM là:

Gói tin EDI về thương mại:

COACSU – Tổng tài khoản thương mại

COMDIS – Bất đồng thương mại

CONTRL – Báo cáo cú pháp và dịch vụ

DELFOR – Kế hoạch phân phát

DESADV – Thông báo gửi đi

GENRAL – Gói tin chung

INSDES – Hướng dẫn gửi đi

INVOIC – Báo giá

INVRPT – Báo cáo kiểm kê

MSCONS – Báo cáo về sự tiêu dùng các dịch vụ đo được

ORDCHG – Yêu cầu thay đổi đơn đặt hàng

ORDERS – Đơn đặt hàng

ORDRSP – Đáp ứng đơn đặt hàng

OSTENQ – Yêu cầu về tình trạng của đơn đặt hàng

OSTRPT – Báo cáo về tình trạng của đơn đặt hàng

PARTIN – Thông tin về bên

PRICAT – Catalô về giá/ bán hàng

PRODAT – Dữ liệu về sản phẩm

PROINQ – Yêu cầu về sản phẩm

QUALTY – Báo cáo về thử chất lượng

QUOTES – Bản dự kê giá

RECADV – Thông báo nhận được

REMADV – Thông báo về việc gửi tiền/ hàng

REQOTE – Yêu cầu về bản dự kê giá

RETANN – Thông báo về sự gửi trả lại

RETINS – Chỉ dẫn về gửi trả lại

SLSFCT – Báo cáo về dự báo bán hàng

SLSRPT – Báo cáo về dữ liệu bán hàng

TAXCON – Kiểm soát thuế

Gói tin EDI về vận tải:

HANMOV – Việc xử lý bằng tay và sự vận chuyển của hàng hóa

IFCSUM – Hướng dẫn vận tải nhiều hàng hóa kí gửi

IFTMAN – Thông báo đến

IFTMBC – Xác nhận việc đặt trước

IFTMBF – Đặt trước hãng

IFTMIN – Hướng dẫn vận tải

IFTSTA – Tình trạng vận tải

Gói tin EDI về tài chính:

BANSTA – Tình trạng ngân hàng

CREMUL –

DEBMUL –

FINCAN – Hủy tài chính

FINSTA – Tình trạng tài chính

PAYMUL –

28/05/2016