Quy định pháp quy của Việt Nam

STT Tên văn bản Tải tài liệu
1 NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

! Thay thếcho QĐ số 45/2002/QĐ-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002; QĐ số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006; TT số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Tải file tại đây
2 NĐ số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017:

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

! Thay thếcho NĐ 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013

Tải file tại đây
3 TT 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016:

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch

! Thay thế cho TT 88/2002/TT-BTC TT 36/2007/TT-BTC

Tải file tại đây
4 QĐ số 45/2002/QĐ-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002:

Về việc quy định nội dung quản lý Nhà nước về Mã số mã vạch và cơ quan quản lý Nhà nước về Mã số mã vạch

Tải file tại đây
5 TT số 88/2002/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2002:

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Tải file tại đây
6 TT số 36/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm  2007:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Tải file tại đây
7 QĐ số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006:

Về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”

Tải file tại đây
8 TT số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải file tại đây
14/01/2016