Quy định về hình ảnh sản phẩm

Tiêu chuẩn này của GS1 thiết lập các quy định phục vụ lưu trữ hình ảnh số liên quan đến sản phẩm. Mã số dùng để phân định sản phẩm là mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và tài liệu này cung cấp chi tiết tất cả các khía cạnh về lưu trữ hình ảnh số. Tài liệu không quy định làm thế nào hình ảnh được lưu thông trong thương mại điện tử. Việc chia sẻ lưu thông hình ảnh thuộc ngoài phạm vi của tài liệu.

Những quy định này dựa trên các hướng dẫn được Hiệp hội liên ngành các giải pháp thương mại (VICS) chính thức xây dựng vào tháng 7/2005, http://www.vics.org,  do đó có sự thống nhất trong việc sử dụng hình ảnh số để tạo thuận lợi cho thương mại.

Link tải tài liệu Tiếng ViệtTiếng Anh

04/10/2020