Tài liệu kỹ thuật

Quy định về hình ảnh sản phẩm

Tiêu chuẩn này của GS1 thiết lập các quy định phục vụ lưu trữ hình ảnh số liên quan đến sản phẩm. Mã số dùng để phân định sản phẩm...

Nguyên tắc kiến trúc GS1

Hệ thống GS1 là hệ thống tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, bao gồm các tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp...

GS1 SmartSearch

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn đối với việc ghi vào trang web hiện thời dữ liệu có cấu trúc để máy đọc, về sản phẩm hoặc về việc...

Tổng hợp các tiền tố của GS1 Từ 20-29

1. GIỚI THIỆU 1.1. Tổng quan 1.2. Mã hóa sản phẩm 1.3. Mã hóa phiếu 2. TÓM TẮT THEO GS1 MO 2.1.       GS1 ALBANIA 2.2.    ...

Mười bước để thực hiện GS1 eCom

Trang thông tin này có ý nghĩa đối với các công ty chuẩn bị bắt đầu thực hiện các tiêu chuẩn GS1 eCom, giúp phân định những việc cần làm...

Danh mục tra cứu điện tử – Các khuyến nghị của GS1

GS1 quốc tế đã viết các khuyến nghị này cho các tổ chức GS1 thành viên hay cho các bên khác đang thiết lập danh mục tra cứu điện tử...

Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ – một giải pháp sẵn có

Giới thiệu Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tỉ lệ sử dụng thương mại điện tử (eCom) thấp. 30 năm sau khi có Trao đổi dữ liệu điện tử...

EDI trong cộng đồng GS1

Dữ liệu trình bày trong báo cáo này được chia ra làm hai loại dữ liệu khác nhau: dữ liệu liên quan đến hoạt động của từng tổ chức Mã...

EANCOM trong thương mại và tài chính

Vào tháng tư năm 1995, hội nghị đầu tiên của nhóm dự án trao đổi dữ liệu điện tử tài chính của EAN gọi tắt là EDI tài chính, đã...

EAN.COM trong thương mại và vận tải

Phạm vi của tài liệu này giới hạn trong các thông báo thanh toán EDIFACT trao đổi giữa giữa người sử dụng EAN.COM và các ngân hàng của họ. Không...