Thủ tục đăng ký sử dụng mã nước ngoài

Kể từ ngày 26/5/2020 đến ngày 31/12/2020, phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài sẽ nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 26/5/2020.

I. Các biểu mẫu:

1) Thủ tục xin xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm

2) Thủ tục xin xác nhận việc ủy quyền sử dụng MSMV trên sản phẩm liên doanh/ thuê gia công

3) Thủ tục đăng kí sử dụng mã UPC (cho hàng hóa xuất đi một số công ty ở Mỹ và Canada)

4) Các câu hỏi thường gặp: tham khảo tại đây.

 

 

14/01/2016