Đăng kí sử dụng mã UPC

Theo quy định của Tổ chức Mã số mã vạch Quốc tế (GS1) và Chương trình ký kết Alliance II giữa GS1 Mỹ với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1 Việt Nam), GS1 Việt nam được ủy quyền tiếp nhận hồ sơ, đăng ký và hướng dẫn sử dụng mã doanh nghiệp UPC tại Việt Nam. Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia, đơn vị giúp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai hoạt động quản lý mã số mã vạch, xin hướng dẫn các tổ chức có nhu cầu đăng ký mã doanh nghiệp UPC như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký:

– Bản đăng ký cấp mã UPC (download);
– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

  1. Mức phí dịch vụ
TT Số lượng thương phẩm cẩn sử dụng mã UPC Phí đăng ký

(USD/Mã)

Phí duy trì

(USD/Năm)

1 Từ 1 – 10 500 100
2 Từ 1 – 100 1.000 250
3 Từ 1 – 1.000 3.500 1.000
4 Từ 1 – 10.000 8.000 2.000
5 Từ 1 – 100.000 12.000 2.500

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin  sau:
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Chi nhánh: Hoàng Quốc Việt

Số tài khoản: 19134277070011

Đơn vị hưởng: Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc Gia

Liên hệ: 1900 636218 Nhánh 109 để gặp Tổng đài viên hướng dẫn mã UPC


30/10/2020