Vận tải và Logistic

1 Vận tải & Logistic của GS1 Tải file tại đây
2 Các khóa phân định của GS1 trong lĩnh vực vận tải & logistic – Hướng dẫn của GS1 Tải file tại đây
3 Giá trị các Tiêu chuẩn của GS1 đối với các nhà cung cấp Dịch vụ giao nhận vận chuyển Tải file tại đây
4 Mã số mã vạch vật phẩm – Mã toàn cầu phân định hàng gửi (GSIN) và hàng ký gửi (GINC) – Yêu cầu kỹ thuật Tải file tại đây
5 Các tiêu chuẩn của GS1 về Hải quan Tải file tại đây
6 Nghiên cứu triển khai áp dụng các tiêu chuẩn của hệ thống gs1 vào lĩnh vực hải quan ở Việt Nam Tải file tại đây
7 Nghiên cứu quy định và nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn của hệ thống GS1 trong lĩnh vực hải quan Tải file tại đây
8 Nghiên cứu điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn của hệ thống GS1 cho lĩnh vực hải quan Tải file tại đây
9 Hướng dẫn chung áp dụng các tiêu chuẩn của hệ thống GS1 cho lĩnh vực hải quan Tải file tại đây
10 Nghiên cứu đề xuất mô hình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn của hệ thống GS1 trong nghành hải quan ở Việt Nam Tải file tại đây
11 Nâng cao việc sử dụng các tiêu chuẩn GS1 trong hoạt động biên giới Tải file tại đây
12/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn