Ủy thác dữ liệu

GS1 toàn cầu hiện có 112 tổ chức GS1 quốc gia thành viên (MO) trên toàn thế giới. Mỗi MO có trách nhiệm tổ chức và quản lý một hệ thống dữ liệu về thành viên và các đối tượng sử dụng tiêu chuẩn GS1 trong vùng lãnh thổ của họ.

Căn cứ Hiệp định về sở hữu trí tuệ và quản lý dữ liệu (Agreement on Intellectual Property and Data Management – AIPDM) được ký kết bởi tất cả các tổ chức MO với GS1 toàn cầu, trong trường hợp MO ra khỏi cộng đồng GS1 hoặc mất tư cách thành viên vì rút lui, bị khai trừ hoặc bất kỳ lý do nào khác, GS1 toàn cầu sẽ có quyền truy cập hoặc tiếp cận vào một phần dữ liệu về thành viên thuộc cơ sở dữ liệu của MO.

Thỏa thuận Ủy thác dữ liệu (Escrow Agreement) nhằm hiện thực hóa quy định trên được thông qua tại Phiên họp Đại Hội đồng của GS1 năm 2016 tại Mexico và hiện đang được GS1 triển khai. Theo thỏa thuận các tổ chức thành viên MO phải gửi, lưu giữ và ủy thác dữ liệu có chứa thông tin về thành viên của mình cho một đơn vị do GS1 toàn cầu chỉ định. Dữ liệu ủy thác tối thiểu phải bao gồm thông tin bằng tiếng Anh về tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, mã doanh nghiệp và các mã GS1 khác (GLN, GTIN-8) đã cấp cho thành viên/bên tham gia của MO và phải cập nhật định kỳ hàng quý. Các trường dữ liệu khác có thể bổ sung nếu tổ chức MO thấy cần thiết cho tính đầy đủ của thông tin.

GS1 Việt Nam đã ký kết thỏa thuận và bắt đầu triển khai ủy thác dữ liệu về thành viên đăng ký sử dụng mã số mã vạch tại Việt Nam với GS1 toàn cầu từ ngày 03/10/2016.

15/03/2017

Các bài có liên quan